در زمستان به جای آدم برفی یک خانه ی اسکیمو بسازید

یک خانواده نیوزلندی با ایده ای جالب یک خانه ی اسکیمویی رنگین ساخته اند.مادر خانواده با استفاده از پر کردن پاکت های شیر با آب های رنگی و گذاشتن آنها در بیرون از خانه بلوک های

یخی رنگی ساخته است . او به همراه بستگانش توانستند 500 بلوک یخی را در طول چند روز به یک کلبه ی اسکیمویی دیدنی تبدیل کنند .

این ایده شاید از ساخت آدم برفی در زمستان جالب تر و جدیدتر باشد.