ریچارد توبیس اسلحه باز لهستانی دست به ابتکار جالبی زده است.

وی با کپی برداری از هفت تیر رمینگتون 1958، هفت تیری که در تصاویر می بینید، ساخته است. این هفت تیر بزرگترین هفت تیری است که تا به حال ساخته شده است.