برنامه فرش قرمز و اعطاي جوايز اسكار يكي از پربيننده ترين برنامه هاي تلويزيوني است كه هر ساله به طور مستقيم از شبكه ABC پخش ميشود. در حالي كه پخش اين برنامه تنها در چند كشوري كه نمايش برنامه اسكار را خريداري مي كنند ممكن است. با اين حال هر سال بيش از 35 ميليون نفر تلويزيون خود را براي تماشاي برنامه اسكار روشن مي كنند.

در سال 1992 برنامه اسكار شكل جهاني به خود گرفت و ميليونها نفر به تماشاي آن نشستند.

در 22 سال گذشته ميزان استقبال بينندگان تلويزيون بين 35 تا 45 ميليون نفر بوده است. در سال 2008 اين برنامه با 32 ميليون مخاطب كمترين بينندگان و در سال 1998 با 55 ميليون و 200 بيشترين تعداد بينندگان را داشته است.
منبع: سینما خبر