آثار یک هنرمند خود آموخته به نام نینو اورلندی. این هنرمند ایتالیایی از کودکی بصورت تجربی مجسمه سازی را آغاز کرده

وآخرین آثارش را با عنوان کتاب های چوبی در معرض نمایش گذاشته است.