زن وشوهری به نام های Patty and Allen Eckman که علاقه وافری به طراحی و هنر دارند ، این مجسمه های

کاغذی زیبا را خلق کرده اند .

آنها در هنر خود از فرهنگ بومی آمریکایی و حیات وحش و طبیعت الهام گرفته اند .