این هنرمند انگلیسی به نام مارك رابرتز، مجسمه های مومی خود را در محل های عجیبی قرار داده است و همین كار موجب شده برخی مردم آنها را با انسان های واقعی اشتباه بگیرند. این هندمند 26 ساله با این خلاقیت خود، نوعی از مجسمه سازی مدرن را ابداع كرده است.....