کاکتوس در ابتدا تنها در شمال و جنوب و نواحی مرکزی آمریکا رشد می*کرد اما امروزه در بسیاری از مناطق گرم و خشک جهان توسط مردم پراکنده شده کاکتوس طی طوفانهای ناگهانی آب ذخیره کرده و آب ذخیره شده را طی ماه*های خشکسالی به مصرف می*رساند بیشتر کاکتوسها ریشه*های عمیقی داشته و ساقه شبکه مانندی دارند که به*عنوان منبع ذخیره آب عمل می*کنند ساقه کاکتوس توسط تیغ*هایی محافظت می*شود کاکتوسها برگهای خیلی کوچکی داشته و یا اصلاً برگ ندارند.