«جيسون ايزاك» بازيگر فيلمهاي «يك شليك» و «آب شيرين» طي قراردادي به درام جنگ جهاني دوم «خشم» پيوست.

او در اين فيلم قرار است بازيگراني همچون «برد پيت» و «شيالبوف» را همراهي كند. ديويد اير كارگرداني اين فيلم را با موضوع جنگ حهاني دوم برعهده دارد.


برد پیت، شیا لبوف، مایکل پنا، لوگان لرمن، و جان برنتال بازیگران اصلی این فیلم هستند که در نقش 5 سرباز آمريكايي در روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم ظاهر می شوند و داخل تانكي به نام «خشم» به مقابله با آلمانها مي رود.

استوديوي سوني به عنوان مجري طرح اين فيلم 14 نوامبر 2014 را براي اكران اين فيلم انتخاب كرده است.


منبع:سینماخبر